Privacyverklaring

Grondslag en doelen
GROOTHANDEL TRUCK ONDERDELEN (GTO) B.V. geldt als ‘Verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) voor informatie betreffende “natuurlijke personen” zoals haar klanten, medewerkers, websitebezoekers en leveranciers. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot ONZE dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt wenst te maken of maakt van ONZE diensten.
De voornaamste grondslag waarop wij gegevens verwerken is ten einde een overeenkomst tot stand te brengen en/of uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst. Daarnaast worden gegevens op basis van gerechtvaardigd belang statistisch verwerkt t.b.v. de besturing van de organisatie. Voor overige doeleinden vragen wij apart toestemming.

De gegevens van koper/opdrachtgever worden door ONS verwerkt. Tevens zijn wij gerechtigd deze gegevens onder ONZE verantwoordelijkheid aan derden ter beschikking te stellen voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van overeenkomsten van koper/opdrachtgever. GTO houdt zich aan het wettelijk vereiste doelbindingsprincipe. ‘Doelbinding’ betekent dat uw gegevens enkel gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft, zijn dat verwerkingen in de zin van de AVG. Aan de hand van deze verwerking kunnen wij: een aanbod doen, de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper nakomen, optimale service verlenen en koper tijdig voorzien van productinformatie. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct marketing wordt het eventueel door koper bij de dealer/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd

GTO verwerkt persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.
Deze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van ONZE diensten. Door gebruik te maken van ONZE diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Wat voor gegevens verzamelen wij?
GTO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende categorieën gegevens:

  • Contactgegevens van personen zoals Naam, adres, telefoonnummer, email adres.
    Bij sollicitanten en medewerkers tevens opleiding en werkervaring.
  • Contractgegevens zoals afgenomen producten en/of diensten inclusief eventuele looptijden van contract en/of garanties.
  • Gegevens over voertuigbezit zoals kenteken, tenaamstellingsdatum, voertuig- en kenteken-statussen, kilometertellerstanden en APK datum.
  • Gegevens over historisch voertuiggebruik zoals kilometertellerstanden en technische status alsmede onderhoud- en reparatiehistorie.

Wij verzamelen ook gegevens die via onze websites verzameld worden middels cookies. Zie hiervoor het aparte cookiestatement op onze website.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding) zijn wij verplicht uw informatie te bewaren en/of te delen. Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij vaststellen dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ONS, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden verwerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid
GTO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en wij leggen deze eisen tevens op aan eventuele door ONS ingeschakelde derden.
De verwerkingen die wij (doen) uitvoeren vinden plaats binnen de EER of door de EU erkende landen met gelijkluidende wetgeving (“Adequacy decision”) en zijn dus onderhavig aan de AVG.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden en om te voldoen aan wettelijke bewaar termijnen. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met [email protected].

Rechten van betrokkene
GTO maakt geen gebruik van geautomatiseerde beslissingsprocessen. Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met GTO (zie onder Contact hierna).
Na het indienen van een verzoek wordt u om een kopie van uw ID-bewijs opgevraagd zodat wij kunnen bepalen of u degene bent die het verzoek indient. Wij zullen na controle van uw identiteit de kopie van uw ID-bewijs direct vernietigen. GTO zal het verzoek zo snel mogelijk en in veel gevallen kosteloos behandelen. Wij streven ernaar binnen twee weken te reageren op uw verzoek.

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.